Bel ons nu
+32(0)52 20 20 60

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1. Aanvaarding.
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Offertes.
Tenzij vooraf door ons ingetrokken zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen onze fi rma geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon. Bovendien kunnen wij steeds gelijksoortige materialen van een ander merk leveren zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering.

3. Levering- en uitvoeringstermijnen.
De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven leveringen uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

4. Overmacht.
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

5. Kosten en risico.
Van zodra de goederen onze fi rma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten van verpakking, verzekering, transport en belastingen van welke aard ook.

6. Klachten.
Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze fi rma is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument, leveringsbon en/of servicerapport in het bezit van ons of onze transporteur. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag. Bij akkoord voor terugzending dienen de goederen binnen de 8 kalenderdagen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

7. Betaling.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, te Dendermonde, Steenkaaistraat 14. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door IT1 bv aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidintrest opleveren, berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met TIEN PROCENT als conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 EURO vergoeding per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

8. Eigendomsvoorbehoud.
Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd of onroerend zijn geworden, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.

9. Ontbinding
. Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, of minstens het maximale wettelijk toegelaten.

10. Solvabiliteit.
Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.

11. Geen schuldvernieuwing.
De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen al onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

12. Garantie.
Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op kosten en risico van de klant, van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle bijkomende kosten, zoals wettelijke heffi ngen op wisselstukken, invoerrechten, BTW en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden steeds onze eigendom. Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Elke garantie aanspraak vervalt:

  • bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product;
  • ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag of overspanning;
  • ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de apparatuur, die niet door ons personeel uitgevoerd zijn;
  • ingeval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden;
  • ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

13. Werken.
Ook voor werken en herstellingen is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door haar uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

14. Auteursrechten.
De klant is gehouden tot een strikte naleving van de wetgeving betreffende de auteursrechten m.b.t. de door ons geleverde software en van alle voorwaarden van de fabrikant en/of leverancier ervan.

15. Oplevering.
Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of servicerapport te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.

16. Huur van de goederen.
Bij de huur van goederen wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en einddatum en de verhuurprijs. De goederen moeten altijd in hun oorspronkelijke staat teruggeleverd worden. Defecten die ontstaan tijdens de verhuurperiode en die niet het gevolg zijn van fabricagefouten worden op de huurder verhaald. De goederen bestemd voor huur moeten in de zaak afgehaald worden en op de einddatum voor 17u teruggebracht worden. Eventuele verzendingskosten vallen ten laste van de huurder. Lampen en batterijen zijn altijd ten koste van de huurder.

17. Aansprakelijkheid Goederen/Diensten/Terreinen.
IT1 bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden mbt software en/of hardware welke niet door haarzelf ontwikkeld werd. Zij kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van opgeslagen gegevens en/of programma's. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden.

18. Geschillen.
Ieder geschil met betrekking tot de site van IT1 bv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde (België) bevoegd.